logo.png (27 KB)

Úvod  » gdpr

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů ("Zásady") představují základní zásady, kterými se Elektro Novák CB s.r.o.tř.5.května 13,Lišov 37372,IČO 26045745 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
2) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
3) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.elektronovak.cz („Webové stránky“) a všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).
Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, , údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. Souborů cookies), , dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

1) poskytování produktů a služeb Společnosti, ať už v rámci Webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;
2) interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a
3) ochrana oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu nebo soudních sporů).

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytkářství, speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď v nastavení obchodního portálu, pokud Vám byl zřízen přístup, nebo jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, nebo prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

1) v rámci skupiny Elektro Novák CB s.r.o., tj. propojeným osobám Společnosti;
2) obchodním partnerům Společnosti, např. dopravcům, nářezovým centrům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. Webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i a základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika); a
3) dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. B) GDPR.

COOKIES

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru Společnosti do prohlížeče/zařízení Subjektu údajů a který při opětovné návštěvě Webových stránek Společnosti je zaslán zpět na server Společnosti, což umožňuje Společnosti lépe uzpůsobit obsah Webových stránek jednotlivým Subjektům údajů. Pomocí Cookies tak Společnost:

1) má o Subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávání;
2) ukládá přihlašovací údaje Subjektu údajů; a
3) přizpůsobuje Subjektu údajů obsah Webových stránek.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

1) technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
2) relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy Subjekt údajů opustí Webové stránky;
3) permanentní Cookies, které umožňují identifikaci Subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní Subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity Subjektů údajů na Webových stránkách; a
4) reklamní Cookies, které umožňují jednotlivým Subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.
Máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce Webových stránek Společnosti nebudou plně funkční nebo dostupné.

GOOGLE ANALYTICS

Společnost na Webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje Společnosti sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti Webových stránek.
Služba Google Analytics využívá rovněž souborů Cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz ttp://policies.google.com/privacy?hl=cs.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: nabytek@elektronovak.cz

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich Osobních údajů následující práva:

1) právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
2) právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
3) právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
4) právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
5) právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
6) právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
7) právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
8) právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
9) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Elektro Novák CB .s.r.o


Copyright © 2009 - 2024 ELEKTRO NOVÁK CB s.r.o. České Budějovice | Kuchyňské studio, kuchyně | www.elektronovak.cz